donderdag 26 juni 2014

Priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP) in Nederland

De priesterbroederschap Sint Petrus is opgericht door paus Johannes Paulus II op 18 oktober 1988. Deze heilige paus heeft destijds grootmoedig willen beantwoorden aan de gerechtvaardigde verlangens van de katholieken die grote waarde hechten aan de liturgische en disciplinaire traditie van de Rooms-katholieke Kerk. Telde de priesterbroederschap Sint Petrus toentertijd elf priesters en een twintigtal seminaristen, door de genade en zegen van God is zij thans (2010) 223 priesters en 145 seminaristen rijk, dit alles tot eer van God en Zijn heilige Kerk, en ten dienste van het heil van de zielen.

Steeds meer gelovigen ontvangen de zegeningen van het apostolaat dat varieert van het werk in parochies, kapellen, het apostolaat onder jongeren, op scholen, in ziekenhuizen enzovoorts, kortom: heel het apostolaat van een katholiek priester.

Onze communiteit vormt priesters volgens de Traditie van de seminaries van de Rooms-katholieke Kerk, zowel op het gebied van de onderwezen leer, die getrouw is aan het hoogste Leergezag en verrijkt met de theologie van de grote Kerkleraren – in het bijzonder de heilige Thomas van Aquino – alsook op het gebied van de spiritualiteit die haar bron vindt bij de meest betrouwbare geestelijke schrijvers.

Binnen de Kerk is zij een ‘Gemeenschap van Apostolisch Leven’. Haar priesters praktiseren, hoewel zij geen kloosterling zijn, een leven in gemeenschap. Met betrekking tot de liturgie is de broederschap Sint Petrus ten diepste verbonden met de buitengewone vorm van de Romeinse ritus; hieruit bestaat haar bijzondere karakter, haar roeping. Derhalve celebreren de priesters de heilige Mis en dienen zij de sacramenten toe volgens de liturgische boeken die sinds 1962 van kracht zijn. De Heilige Stoel erkent jegens de broederschap deze bijzondere liturgische doelstelling die haar bijzondere karakter uitmaakt. De statuten van de broederschap werden door de Heilige Stoel op 29 juni 2003 definitief goedgekeurd.

In de Benelux is de Broederschap geleidelijk gegroeid in België (in Namen, Herstal en Brussel) en in Nederland (in Amsterdam). Daarenboven bedient zij in dit gebied verschillende andere steden, dit in de geest van het motu proprio ‘Summorum Pontificum’ van paus Benedictus XVI en in vreugdevolle en volledige gemeenschap met hem en zijn opvolger, paus Franciscus, als Stedehouder van Christus en Opperste Herder.

Zo werken onze priesters in dienst van God en de Kerk, in het bijzonder door de traditionele waarden van de Kerk. Deze vormen een machtig middel voor de herevangelisatie van onze maatschappij. In de wereld van vandaag vinden velen er daadwerkelijk rijk geestelijk voedsel en zekere bakens op hun weg voor christelijk leven. Sinds meer dan 20 jaar verheugen wij ons in de ontvangen genaden en in de vruchten die een werk als dit afwerpt. Laten wij Christus-Priester vragen ons in nederigheid, blijmoedigheid en in getrouwheid te bewaren.

Komt u (opnieuw) met ons kennismaken! Onze priesters verheugen zich erop u te leren kennen, indien u dat wenst. Neemt u gerust contact met hen op!

De personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Agneskerk is op 20 januari 2013 opgericht bij bisschoppelijk decreet en is toegewijd aan Sint Jozef, patroon van de Kerk. De Bisschop van Haarlem-Amsterdam heeft de priesters van de priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP) de pastorale bediening van deze parochie toevertrouwd. Reeds in 2011 heeft mgr dr J.M. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam, de communauteit van de broederschap bij de Sint-Agneskerk in Amsterdam goedgekeurd en erkend. De Amsterdamse communauteit is gevestigd in het Bonifatiushuis in de pastorie naast de kerk.