maandag 21 februari 2022

Paus Franciscus bevestigt priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP) per decreet onverkort in haar missie

Paus Franciscus met de FSSP-priesters Paul-Joseph (links) en Ribeton (rechts).

Op vrijdag 4 februari 2022 heeft paus Franciscus twee leden van de priesterbroederschap Sint Petrus een uur lang in privé-audiëntie ontvangen. Tijdens de bijzonder hartelijke ontmoeting herinnerden pater Benoît Paul-Joseph FSSP, overste van het Franse district, en pater Vincent Ribeton FSSP, rector van het FSSP-seminarie Sint Petrus in het Duitse Wigratzbad, de Paus aan het ontstaan van de broederschap in 1988. Paus Franciscus zei dat hij erg onder de indruk was van de instelling die de oprichters van de broederschap aan de dag hebben gelegd, en van hun verlangen om trouw te blijven aan de paus van Rome en hun vertrouwen in de Kerk. Hij zei dat dit gebaar moet worden "bewaard, beschermd en aangemoedigd".

Tijdens de audiëntie maakte de Paus duidelijk dat het pastorale werk van instituties zoals de priesterbroederschap Sint Petrus niet wordt beïnvloed door de algemene bepalingen van het motu proprio Traditionis Custodes, aangezien het gebruik van de oude liturgische boeken aan de oorsprong ligt van hun bestaan en in hun constitutie is vastgelegd. Vervolgens heeft de Heilige Vader een door hem ondertekend decreet verzonden, gedateerd op 11 februari, de dag waarop de priesterbroederschap wereldwijd plechtig werd toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria, en bevestigde aan de leden van de broederschap het recht om de liturgische boeken te gebruiken die in 1962 van kracht waren, namelijk het Missaal, het Rituale, het Pontificale en het Romeins brevier.

De leden van de priesterbroederschap Sint Petrus zijn de Heilige Vader dankbaar voor deze bevestiging van hun missie. Ze nodigen alle gelovigen uit die zich met hen verbonden voelen om morgen, op het feest van Sint Petrus' Stoel, de heilige Mis bij te wonen en te bidden voor de Paus.

De volledige tekst van het decreet van de Paus en een toelichting hierop is te vinden op de website van mgr J. Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam.

woensdag 21 juli 2021

Officieel communiqué van de priesterbroederschap Sint Petrus naar aanleiding van de publicatie van het Motu Proprio Traditionis Custodes

Fribourg, 20 juli 2021

De priesterbroederschap Sint Petrus, die als doel heeft de heiliging van priesters door de getrouwe naleving van de liturgische tradities voorafgaand aan de hervorming die na het Tweede Vaticaans Concilie werd doorgevoerd (cf. Constituties nr 8), heeft met verbazing kennis genomen van het Motu Proprio Traditionis Custodes van paus Franciscus.

De priesterbroederschap Sint Petrus is opgericht en canoniek goedgekeurd volgens het Motu Proprio Ecclesia Dei Adflicta van paus Sint Johannes Paulus II van 2 juli 1988. Zij heeft altijd haar aanhankelijkheid beleden aan het volledige leergezag van de Kerk en haar trouw aan de Roomse paus en de opvolgers van de apostelen. Haar priesters hebben hun ambt uitgeoefend onder de verantwoordelijkheid van de diocesane bisschoppen. Verwijzend in haar Constituties naar de leer van het Tweede Vaticaans Concilie, heeft de priesterbroederschap altijd gestreefd naar overeenstemming met wat emeritus paus Benedictus XVI in 2005 noemde: "de hermeneutiek van hervorming in de continuïteit van de Kerk" (toespraak tot de Romeinse Curie d.d. 22 december 2005).

Daarom is de priesterbroederschap Sint Petrus momenteel diep bedroefd vanwege de redenen die worden aangevoerd om het gebruik van het missaal van paus Sint Johannes XXIII, dat het centrum vormt van haar charisma, te beperken. De priesterbroederschap herkent zichzelf in het geheel niet in de geuite kritiek. Het is verrassend dat er geen melding wordt gemaakt van de vele vruchten die zichtbaar zijn in de apostolaten, die gehecht zijn aan het missaal van Sint Johannes XXIII en van de vreugde van de gelovigen die vele vruchten verkrijgen door deze liturgische vorm. Dankzij deze liturgie hebben veel mensen het geloof ontdekt of zijn er naar teruggekeerd. Hoe kan bovendien over het hoofd gezien worden dat de de gemeenschappen van gelovigen die eraan verbonden zijn vaak jong en bloeiend zijn, en dat er veel christelijke gezinnen, priesters of religieuze roepingen uit voortgekomen zijn?

In de huidige context willen we enerzijds onze onwankelbare trouw aan de opvolger van Petrus bevestigen en anderzijds onze wens om trouw te blijven aan onze constituties en ons charisma, om de gelovigen te blijven dienen zoals we dat sinds onze oprichting hebben gedaan. We hopen te kunnen rekenen op het begrip van de bisschoppen, wier gezag we altijd hebben gerespecteerd en met wie we altijd loyaal hebben samengewerkt.

Vertrouwend op de voorspraak van Onze Lieve Vrouw en onze patroonheilige, Sint Petrus, hopen we in geloof en trouw deze beproeving te doorstaan.

[bron: fssp.org]

zondag 2 augustus 2020

Bisschop Schneider introduceert kruistocht van Eucharistisch eerherstel

Eind juli heeft mgr Athanasius Schneider, hulpbisschop van Astana in Kazachstan, een oproep gedaan aan alle katholieke priesters en gelovigen over de gehele wereld om gezamenlijk eerherstel te brengen voor de beledigingen die Jezus in het Allerheiligste Sacrament moet ondergaan. De oproep komt op een moment dat gevallen van godslastering en heiligschennis tegen het Allerheiligste Sacrament op grove wijze toenemen als gevolg van maatregelen tegen het coronavirus en na vijf decennia van – aldus de bisschop – ongekend misbruik tegen de Eucharistische Heer.

Bisschop Schneider wijst in een verklaring op de wijdverspreide praktijk van handcommunie, ontvangst van de hostie door mensen die jarenlang niet hebben gebiecht en het tot de communie toelaten van gescheiden en hertrouwde katholieken, die permanent in een situatie van overspel leven. Tijdens de huidige coronapandemie komen daar nog meer afschuwelijke vormen van misbruik bovenop. Vele bisschoppen over de gehele wereld schrijven de handcommunie voor en onthouden de gelovigen de mogelijkheid om geknield en op de tong de heilige communie te ontvangen.

Situatie in Nederland
Ook in Nederlandse katholieke kerken wordt de heilige communie uitgereikt op een weinig eerbiedige wijze, met een schepje of een tang vanachter een plastic spatscherm. De gelovigen worden gedwongen om te blijven staan en hun hand op te houden. Maar de engelen zouden niet blijven staan om Hem te ontvangen – zij zouden neerknielen, met hun gezicht in aanbidding op de grond gedrukt. Maar moderne gelovigen vinden het normaal om nooit meer te knielen en te doen alsof Hij niet tegenwoordig is. En dan durven ze Hem nog op de meest onterende wijzen uit te reiken of te ontvangen! Men doet alsof het Lichaam des Heren een besmettelijk object is.

We hebben het hier echter over de Heer, onze God, Zelf! Hij is aanwezig in Zijn Allerheiligste Sacrament! Het besef van een verschuldigde eerbiedige vrees voor God, de Heer, Die aanwezig is in dit Allerheiligste Sacrament, lijkt volledig verdwenen. Christus is onze barmhartige Redder en Verlosser, maar ook onze rechtvaardige Rechter, Die allen zal oordelen aan het eind, en aan Wie allen rekenschap zullen moeten afleggen.

In de Sint-Agneskerk te Amsterdam wordt dagelijks de litanie tot eerherstel aan het Allerheiligste Sacrament gebeden. Onderstaande video is een hulpmiddel voor een ieder om thuis te kunnen meebidden. (De tekst loopt door onder de video.)Er worden in deze video drie gebeden tot eerherstel voorgebeden:

1. Gebed van de Engel van Fatima

In 1916 heeft de Engel van Fatima de drie herdertjes Lucia, Jacinta en Francisco voorbereid op de openbaring en de boodschap van Onze Lieve Vrouw. Evenals de Moeder Gods, verscheen ook de Engel zes maal in Fatima. Bij de eerste drie verschijningen aan Lucia en twee andere meisjes in het jaar 1915, zei hij niets. In de loop van het jaar 1916 gaf hij aan Lucia, Jacinta en Francisco geestelijke onderrichtingen. De Engel van Fatima leerde hun bidden, en knielde daarbij niet alleen zelf neer, maar raakte ook met zijn voorhoofd de grond. Dat mag voor ons een aanwijzing zijn met welk een grote eerbied wij ons gebed moeten verrichten, opdat het niet door routine tot een louter lippengebed wordt. De engel onderrichtte de kinderen: “Bid op deze wijze. De Harten van Jezus en Maria hebben aandacht voor de stem van jullie smeekbeden”:

Mijn God, ik geloof in U, ik aanbid U, ik hoop op U en ik bemin U. Ik vraag U vergiffenis voor hen die niet geloven, niet aanbidden, niet hopen en U niet beminnen.

Allerheiligste Drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik offer U op het kostbaar Lichaam en Bloed, de Ziel en de Godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels van de wereld, tot eerherstel voor de beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheden, waardoor Hij beledigd wordt. Om de oneindige verdiensten van Zijn Allerheiligst Hart en van het Onbevlekt Hart van Maria vraag ik U de bekering van de arme zondaars.


2. Litanie tot eerherstel aan het Allerheiligste Sacrament

Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons. Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, Heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
Heilig Sacrament, waarin Jezus Zelf tegenwoordig is, wij aanbidden U.
Heilig Sacrament, waardoor Jezus alle schatten van Zijn liefde meedeelt,
Heilig Sacrament, zoenoffer voor onze zonden,
Heilig Sacrament, onderpand van onze zaligheid,
Heilig Sacrament, wondervol gedenkteken van Jezus' liefde,
Heilig Sacrament, onze troost en onze sterkte,
Heilig Sacrament, aanbiddelijk geheim,
Heilig Sacrament, zo schaamteloos geloochend,
Heilig Sacrament, zo schandelijk verguisd,
Heilig Sacrament, zo diep vernederd,
Heilig Sacrament, zo dikwijls onteerd,
Heilig Sacrament, zo smartelijk bejegend,
Heilig Sacrament, zo gruwelijk ontheiligd,
Heilig Sacrament, zo ondankbaar versmaad,

O God, wees ons genadig, spaar ons, Heer.
O God, wees ons genadig, verhoor ons, Heer.

Voor de ontering van een zo heilig Sacrament, vergeving, Heer.
Voor zoveel slechte communies,
Voor zoveel oneerbiedigheden in de kerk,
Voor de ontheiliging van Uw tabernakelen,
Voor de gruwelijke heiligschennissen, aan de heilige Hostie gepleegd,
Voor het ongeloof van de dwalenden,
Voor de koelheid en onverschilligheid van zovelen,
Voor de vergetelheid, waarin men U laat,
Voor de smaad, waarmee men U bejegent,
Voor de verstrooidheid onder de heilige diensten,
Voor de weinige Godsvrucht jegens Uw heilig Sacrament,
Voor de nalatigheid in het bijwonen van de heilige Mis,
Voor hen, die hun paasplicht verzuimen,
Voor de vervolgers van de heilige Kerk,
Voor alles waar we zelf tekort zijn geschoten in eerbied, liefde en dankbaarheid ten opzichte van Uw goddelijk Sacrament,

Wij zondaars, wij bidden U, verhoor ons.
Dat het U behage, in ons het geloof en de eerbied voor dit Sacrament te vermeerderen,
Dat onze liefde tot U de haat van Uw vijanden altijd moge overtreffen,
Dat Gij onze akten van eerherstel gelieve te aanvaarden,
Dat Uw kostbaar Bloed niet om wraak, doch om genade en vergeving smeke,
Dat door de verdiensten van Uw heilig Hart alle rampen van ons mogen worden afgeweerd,
Dat Gij in ons altijd de ijver wilt verlevendigen en zegenen om de verering van Uw liefde-Sacrament meer en meer uit te breiden,
Dat het U behage, de vijanden van de Kerk te bekeren,
Dat Gij Zijne Heiligheid de Paus onder Uw bescherming wilt nemen,
Zoon van God,

Lam Gods, Dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
Lam Gods, Dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, Dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons, Christus, verhoor ons.

Onze Vader, Die in de hemel zijt... (in stilte)
En leid ons niet in bekoring… Maar verlos ons van het kwade. Amen.

Sla, o Heer, onze droefheid gade, en geef de luister terug aan Uw Naam.
Heer, verhoor mijn gebed, en mijn noodkreet kome tot U.

Laat ons bidden. Liefderijke Jezus, Die in Uw oneindige liefde tot ons, liever de versmadingen van de zondaars hebt willen ondergaan, dan ons het goddelijk Sacrament onthouden; geef ons, bidden wij U, de genade, dat wij al de verguizingen en heiligschennissen, die U zijn aangedaan, met ware droefheid des harten bewenen, met heilige ijver vergoeden en met vurige verering herstellen; Die als God leeft en heerst met de Vader en de Heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen. Amen.


3. Laudes Divinae - Lofprijzingen

De uitstelling van het Allerheiligste Sacrament wordt afgesloten met een aantal lofprijzingen aan God, Jezus Christus, de Heilige Geest, H.H. Maria en Jozef, alle engelen en heiligen. Deze aanroepingen werden oorspronkelijk geschreven door de Italiaanse jezuIet Luigi Felici in 1797 uit eerherstel tegen allerlei vormen van blasfemie en heiligschennis. Sindsdien is de tekst aangevuld en uitgebreid door verschillende pausen tot het onderstaande:

Gezegend zij God.
Gezegend zij Zijn heilige Naam.
Gezegend zij Jezus Christus, waarachtig God en waarachtig mens.
Gezegend zij de Naam van Jezus.
Gezegend zij Zijn allerheiligste Hart.
Gezegend zij Zijn kostbaar Bloed.
Gezegend zij Jezus in het allerheiligste Sacrament des Altaars.
Gezegend zij de Heilige Geest, de Vertrooster.
Gezegend zij de hoogverheven Moeder Gods, de allerheiligste maagd Maria.
Gezegend zij haar heilige en onbevlekte ontvangenis.
Gezegend zij haar glorierijke opneming ten hemel.
Gezegend zij de naam van Maria, maagd en moeder.
Gezegend zij de heilige Jozef, haar zeer zuivere bruidegom.
Gezegend zij God in Zijn engelen en in Zijn heiligen.

woensdag 27 mei 2020

Opgeven van Misintenties

De katholieke Kerk belijdt dat de heilige Mis het voortdurende Offer van Christus is dat aan God de Vader wordt aangeboden voor de verlossing van de mensen.

Het is mogelijk om een heilige Mis te laten lezen voor een bepaalde intentie. De Mis wordt dan aan God opgedragen uit dankbaarheid, voor een zekere nood of voor de zielenrust van een overledene. God de Vader wordt gesmeekt om de vruchten van Christus’ Offer in het bijzonder toe te passen op deze intentie. Dat is een van de krachtige middelen waarmee wij de zielen in het vagevuur kunnen helpen om hun tijd daar te bekorten.

Op zondagen en kerkelijke feestdagen dient een priester (pastoor) de heilige Mis op te dragen voor het hem toevertrouwde volk (zogenaamde Missa pro populo). Daar kunnen geen persoonlijke intenties aan worden toegevoegd. Op andere dagen kan per heilige Mis één intentie worden aangenomen.

Er wordt een financiële bijdrage (stipendium) gevraagd als daadwerkelijk offer van degene die de intentie opgeeft. Deze bijdrage is voor het levensonderhoud van de priester die de Mis opdraagt.

Het opgeven van Misintenties kan, om misverstanden te voorkomen uitsluitend schriftelijk, rechtstreeks bij een van de priesters of per e-mail: fssp.nl@gmail.com. De richtprijs voor het stipendium bedraagt € 12 per heilige Mis, maar de hoogte van het bedrag mag nooit een belemmering vormen om uw intentie op te geven. Uw stipendium kunt u storten op bankrekening NL58 INGB 0005 4404 82 ten name van Stichting Sint-Petrusbroederschap Nederland onder vermelding van uw intentie(s) en aantallen, ter bevestiging van uw e-mail.

maandag 9 maart 2020

Heilige Mis in Den Haag op zaterdag 14 maart 2020

Op zaterdag 14 maart om 10.30 uur zal de zeereerwaarde pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor van de H. Jozefparochie bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam, een heilige Mis opdragen in de parochiekerk van de H. Jacobus de Meerdere aan de Parkstraat in Den Haag. De Kerk viert dan de liturgie van de zaterdag na de tweede zondag van de Vasten.

De intentie van de heilige Mis is voor de levende en overleden weldoeners van de parochie.

De gregoriaanse zang zal worden verzorgd door cantor en gelovigen.

De volgende keer zal zijn op zaterdag 18 april 2020 (dus niet op Paaszaterdag 11 april).

zondag 21 oktober 2018

Nederlandse seminarist ontvangt de tonsuur en wordt ingekleed

Afgelopen zaterdag 20 oktober vond in de Duitse stad Lindau de tonsuur plaats van de tweedejaars seminaristen van het priesterseminarie Sint Petrus in Wigratzbad. Mgr Wolfgang Haas, aartsbisschop van Vaduz in Liechtenstein, vierde de pontificale Mis en voerde de tonsuur uit. Daarna kregen deze seminaristen de soutane (toog) en de superplie.

Het zwart van de soutane staat symbool voor het afzien van deze wereld, terwijl de witte superplie het leven uit de genade symboliseert, helder en stralend, een voorafbeelding van de hemelse glorie. Dood voor de wereld, levend voor God, is de seminarist reeds als priester gekleed. Het is dan ook een teken van de hoop dat zij hun weg naar de priesterwijding mogen voltooien.

Op de foto's zien we de Nederlandse seminarist en parochiaan van de Amsterdamse personele parochie H. Jozef Gideon Zoonen bij de inkleding en te midden van zijn familie, bekenden en pater Hagenbeek (foto onder).

In totaal ontvingen op die dag 25 seminaristen de tonsuur, die tot de lagere wijdingen behoort, namelijk 11 in Lindau door mgr Wolfgang Haas en 14 in Denton uit handen van mgr Fabian Bruskewitz, emeritus bisschop van Lincoln, Nebraska, in de Vereningde Staten.
donderdag 18 oktober 2018

18 oktober 2018: 30-jarig jublieum priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP)

De priesterbroederschap Sint Petrus is opgericht door paus Johannes Paulus II op 18 oktober 1988. Deze heilige paus heeft destijds grootmoedig willen beantwoorden aan de gerechtvaardigde verlangens van de katholieken die grote waarde hechten aan de liturgische en disciplinaire traditie van de Rooms-katholieke Kerk. Toen telde de priesterbroederschap Sint Petrus elf priesters en een twintigtal seminaristen, door de genade en zegen van God is zij momenteel (1 november 2017) 287 priesters en 150 seminaristen rijk, dit alles tot eer van God en Zijn heilige Kerk, en ten dienste van het heil van de zielen.

Steeds meer gelovigen ontvangen de zegeningen van het apostolaat dat varieert van het werk in parochies, kapellen, het apostolaat onder jongeren, op scholen, in ziekenhuizen enzovoorts, kortom: heel het apostolaat van een katholiek priester.

De priesterbroederschap vormt haar priesters volgens de Traditie van de seminaries van de Rooms-katholieke Kerk, zowel op het gebied van de onderwezen leer, die getrouw is aan het hoogste Leergezag en verrijkt met de theologie van de grote Kerkleraren – in het bijzonder de heilige Thomas van Aquino – alsook op het gebied van de spiritualiteit die haar bron vindt bij de meest betrouwbare geestelijke schrijvers.

Binnen de Kerk is zij een 'Gemeenschap van Apostolisch Leven'. Haar priesters praktiseren, hoewel zij geen kloosterling zijn, een leven in gemeenschap. Met betrekking tot de liturgie is de broederschap Sint Petrus ten diepste verbonden met de buitengewone vorm van de Romeinse ritus; hieruit bestaat haar bijzondere karakter, haar roeping. Derhalve celebreren de priesters de heilige Mis en dienen zij de sacramenten toe volgens de liturgische boeken die sinds 1962 van kracht zijn. De Heilige Stoel erkent jegens de broederschap deze bijzondere liturgische doelstelling die haar bijzondere karakter uitmaakt. De statuten van de broederschap werden door de Heilige Stoel op 29 juni 2003 definitief goedgekeurd.